Οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας στη διαχείριση του κλιματικού κινδύνου – Οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας στη διαχείριση του κλιματικού κινδύνου

6
Οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας στη διαχείριση του κλιματικού κινδύνου – Οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας στη διαχείριση του κλιματικού κινδύνου

Οι οίκοι αξιολόγησης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τον οικονομικό κίνδυνο των οργανισμών σε όλο τον κόσμο. Οι αξιολογήσεις τους μπορεί να έχουν αντίκτυπο στο κόστος κεφαλαίου που σχετίζεται με τις εκδόσεις μετοχών και χρεογράφων του τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μας.

Στα τέλη του 2021, εκπρόσωποι της S&P Global προσκλήθηκαν να παρουσιάσουν στην Ομάδα Εργασίας Κινδύνων Κλίματος (CRWG) του Ινστιτούτου Αναλογιστών. Σκοπός της παρουσίασης ήταν η ενημέρωση του CRWG σχετικά με:

 1. Πώς βλέπει η S&P τον κλιματικό κίνδυνο στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας[1]και
 2. Πώς επικυρώνει η S&P την ανάλυση σεναρίων κλιματικής αλλαγής και την αναφορά TCFD.

Για να απαντηθούν αυτές οι ερωτήσεις, δύο διαφορετικά μέρη της ομάδας S&P παρουσιάστηκαν χωριστά.

Η S&P Global μάς υπενθύμισε ότι οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας έχουν σκοπό να παρέχουν μια «μελλοντική γνώμη σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα», εστιασμένη στην «ικανότητα μιας οντότητας να εκπληρώσει τις οικονομικές της δεσμεύσεις όταν αυτές καθίστανται απαιτητές».

Περιβαλλοντικοί, Κοινωνικοί και Διακυβέρνησης, οι παράγοντες «ESG», λαμβάνονται υπόψη, μαζί με όλους τους άλλους πιστωτικούς παράγοντες, όταν η S&P θεωρεί ότι σχετίζονται και έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίδραση στην πιστοληπτική ικανότητα. Αυτοί οι παράγοντες λαμβάνονται υπόψη από τον κλάδο και τη χώρα, παράλληλα με τη διακυβέρνηση και την ανταγωνιστική θέση της οντότητας, την έκθεση σε κίνδυνο, το κεφάλαιο και τη θέση των κερδών. Η S&P Global περιγράφει πέντε πιστωτικούς παράγοντες ESG που μπορούν να επηρεάσουν τις αξιολογήσεις:

Αρχή Πρώτη

Οι μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας εκδοτών μας δεν έχουν προκαθορισμένο χρονικό ορίζοντα.

Αρχή Δεύτερη

Η τρέχουσα και η πιθανή μελλοντική επιρροή των πιστωτικών παραγόντων ESG και της πιστοληπτικής ικανότητας μπορεί να διαφέρουν ανά κλάδο, γεωγραφία και οντότητα.

Αρχή Τρίτη

Η κατεύθυνση και η ορατότητα των παραγόντων πίστωσης ESG μπορεί να είναι αβέβαιες και μπορεί να αλλάξουν γρήγορα.

Αρχή Τέταρτη

Η επιρροή των πιστωτικών παραγόντων ESG μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου, κάτι που αντανακλάται στη δυναμική φύση των αξιολογήσεών μας.

Αρχή πέμπτη

Η ισχυρή πιστοληπτική ικανότητα δεν συσχετίζεται απαραίτητα με ισχυρά διαπιστευτήρια ESG και το αντίστροφο.

Σύμφωνα με την παρουσίαση, η πιστοληπτική ικανότητα είναι εξαιρετικά σημαντική για κάθε εταιρεία, ειδικά όταν θέλει να δανειστεί χρήματα από την κυβέρνηση, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή τα χρηματιστήρια. Κατά συνέπεια, το ESG γίνεται όλο και πιο κεντρικό στην επιχειρηματική στρατηγική, την αναδοχή και τη γενική λήψη αποφάσεων ενός ασφαλιστή. Συγκεκριμένα, η S&P μπορεί να προσαρμόσει τις καταστάσεις του λειτουργικού κόστους μιας εταιρείας με βάση τους παράγοντες κλιματικού κινδύνου. Προφανώς, μια εταιρεία με χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα και χαμηλή αξιοπιστία θα δυσκολεύεται ολοένα και περισσότερο να δανειστεί με χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου.

Οι παράγοντες ESG επηρεάζουν το 7% των αξιολογήσεων ασφάλισης σήμερα. Στην Αυστραλία, το «S» έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στις αξιολογήσεις των ασφαλίσεων, λόγω παραγόντων όπως η οικονομική προσιτότητα της ασφάλισης και ο COVID-19. Ωστόσο, ο παγκόσμιος τομέας αντασφάλισης κυριαρχείται από τον αντίκτυπο «Ε», που σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τις φυσικές καταστροφές και τις επιπτώσεις φυσικού κινδύνου της κλιματικής αλλαγής.

Το αντίθετο ισχύει επί του παρόντος για τον παγκόσμιο τραπεζικό τομέα, όπου παράγοντες διακυβέρνησης έχουν οδηγήσει τις ενέργειες αξιολόγησης. Ωστόσο, η S&P σημειώνει ότι «Η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και η αυξανόμενη συχνότητα των κλιματικών γεγονότων θα αυξήσει τη συνάφεια των παραγόντων «Ε» στην ανάλυση των αξιολογήσεων των τραπεζών».

Ένα παράδειγμα υποβάθμισης που σχετίζεται με το ESG το 2020
«Η υποβάθμιση των αξιολογήσεων στο Atmos αντανακλά τις προσδοκίες μας για ασθενέστερα οικονομικά μέτρα λόγω του ακραίου χειμώνα και της έκτακτης αύξησης των τιμών του φυσικού αερίου. Οι έντονες καιρικές συνθήκες του χειμώνα και οι εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες δημιούργησαν πολύ μεγάλη αύξηση της ζήτησης καθώς και εκτίναξη των τιμών του φυσικού αερίου. Η Atmos ανέφερε ότι αναμένει ότι το κόστος του φυσικού αερίου έχει αυξηθεί κατά 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια έως 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα. Λόγω του υψηλότερου κόστους, αναμένουμε ότι τα χρηματοοικονομικά μέτρα της Atmos θα αποδυναμωθούν σημαντικά, συμπεριλαμβανομένου του FFO προς το χρέος περίπου στο εύρος 15%-17% έως το 2023. Ως εκ τούτου, αναθεωρούμε το προφίλ χρηματοοικονομικού κινδύνου προς τα κάτω σε σημαντικό».

Για να επικυρώσει την ανάλυση σεναρίων κλιματικής αλλαγής και την αναφορά TCFD, η S&P Global παρουσίασε το Sustainable1, μια ενιαία πηγή βασικής ευφυΐας βιωσιμότητας, η οποία καλύπτει όλες τις παγκόσμιες αγορές σε συνδυασμό με εμπεριστατωμένη ευφυΐα δεδομένων για την πλοήγηση στη μετάβαση σε ένα μέλλον χαμηλών εκπομπών άνθρακα, βιώσιμο και δίκαιο.

Η πολυπλοκότητα του συνόλου δεδομένων S&P Trucost Climate Change Physical Risk είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα εργαλείου που βοηθά στην αξιολόγηση της αναφοράς TCFD του οργανισμού και της ευθυγράμμισης με τη Συμφωνία του Παρισιού. Περιλαμβάνει ένα σύμπαν με περισσότερες από 15.000 εταιρείες, που χρησιμοποιούν δεδομένα σε επίπεδο ενεργητικού για την αξιολόγηση της έκθεσης σε φυσικό κίνδυνο όπου είναι διαθέσιμη και μοντελοποιούν τον φυσικό κίνδυνο με βάση την τοποθεσία της έδρας της εταιρείας και το γεωγραφικό μερίδιο εσόδων όπου χρειάζεται.

Η Trucost ορίζει το χάσμα μεταξύ των τρεχουσών τιμών του άνθρακα και των μελλοντικών στόχων τιμών άνθρακα ως «Ασφάλιστρο Κινδύνου Τιμής Άνθρακα».

Το εκτιμώμενο ασφάλιστρο κινδύνου τιμής άνθρακα είναι περίπου 100 $ ανά τόνο έως το 2030. Αυτό το ασφάλιστρο, το οποίο ποικίλλει ανά τομέα και γεωγραφία, αντανακλά την πρόσθετη οικονομική έκθεση μιας εταιρείας, κλάδου ή μονάδας στους κανονισμούς τιμολόγησης άνθρακα στο μέλλον και αποτελεί χρήσιμο σημείο αναφοράς για τον καθορισμό εσωτερικές τιμές άνθρακα.

Σύνοψη των τρεχουσών και μελλοντικών πρωτοβουλιών τιμολόγησης του άνθρακα

Η επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών έως τα μέσα του αιώνα θα κόστιζε περίπου 1 τρισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ – 2 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως πρόσθετες επενδύσεις και οι μεγάλες παγκόσμιες εταιρείες αντιμετωπίζουν κόστος τιμολόγησης άνθρακα 284 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 13% κέρδη σε κίνδυνο.

Οι πιστωτικοί παράγοντες ESG μπορούν να επηρεάσουν τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας μέσω, για παράδειγμα:

 1. Μια αλλαγή στο μέγεθος και τη σχετική σταθερότητα της τρέχουσας ή προβλεπόμενης βάσης εσόδων ενός υπόχρεου
 2. Λειτουργικό κόστος και απαιτήσεις
 3. Σχεδιασμός κινδύνου
 4. Έλεγχοι και πρότυπα διακυβέρνησης
 5. Κερδοφορία, κέρδη ή κεφαλαιακή επάρκεια
 6. Ταμειακές ροές ή ρευστότητα
 7. Το μέγεθος και η ωριμότητα των οικονομικών της δεσμεύσεων.

Οι επιπτώσεις των πιστωτικών παραγόντων ESG στις αξιολογήσεις ασφαλίσεων είναι:

 1. Ανταγωνιστικές θέσεις (ισχύς επωνυμίας και φήμη, κερδοφορία του ασφαλιστή)
 2. Κίνδυνος βιομηχανίας και χώρας
 3. Κεφάλαιο και κέρδη
 4. Έκθεση σε κίνδυνο (η άνω του μέσου όρου αστάθεια της μελλοντικής κεφαλαιακής επάρκειας)
 5. Δομή χρηματοδότησης.

Και οι επιπτώσεις των πιστωτικών παραγόντων ESG στις τραπεζικές αξιολογήσεις είναι:

 1. Επιχειρηματική θέση
 2. Κεφάλαιο και κέρδη
 3. Θέση κινδύνου
 4. Χρηματοδότηση και ρευστότητα.

Η παρουσίαση αναγνώρισε επίσης το γεγονός ότι «η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής έχει γίνει κορυφαία προτεραιότητα για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και τους φορείς χάραξης πολιτικής».

Οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές χρησιμοποιούν ανάλυση σεναρίων, δοκιμές ακραίων καταστάσεων και άλλα εργαλεία για να αξιολογήσουν την ευπάθεια του χρηματοπιστωτικού τομέα στην κλιματική αλλαγή. ενθάρρυνση μεγαλύτερης δημοσιοποίησης και ενθάρρυνση των τραπεζών να ενσωματώσουν τους περιβαλλοντικούς κινδύνους στη στρατηγική και τη διαχείριση κινδύνων τους. Το παρακάτω γράφημα δείχνει το πρόγραμμα προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων στις ευρωπαϊκές τράπεζες.

Οι κύριες ευρωπαϊκές ρυθμιστικές εργασίες για το κλίμα ολοκληρώθηκαν πρόσφατα και βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη

Συνολικά, οι δύο παρουσιάσεις διευκρίνισαν την επίδραση των παραγόντων ESG στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας και εξήγησαν πώς αναπτύχθηκε το Sustainable1 για την επικύρωση της ανάλυσης σεναρίων κλιματικής αλλαγής και της αναφοράς TCFD. Εταιρείες, κυβερνήσεις και ιδρύματα σε όλο τον κόσμο αναζητούν σε βάθος δεδομένα και καλά ενημερωμένες απόψεις για κρίσιμα θέματα όπως η ενεργειακή μετάβαση, η κλιματική ανθεκτικότητα, ο θετικός αντίκτυπος και η βιώσιμη χρηματοδότηση, ενώ το Sustainable1 παρέχει ένα απαράμιλλο επίπεδο σαφήνειας και εμπιστοσύνης για την επιτυχή πλοήγηση τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο μέλλον.

CPD: Τα μέλη του Ινστιτούτου Αναλογιστών μπορούν να διεκδικήσουν δύο βαθμούς CPD για κάθε ώρα ανάγνωσης άρθρων στο Actuaries Digital.

Schreibe einen Kommentar